RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest WCB SPÓŁKA Z.O.O. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21/22, 21-050 Świdnik, KRS: 0001007184, NIP: 7123446180, REGON: 523887254.

2. Firma wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Marek Wieczorek. Napisz do wyznaczonego inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: marek.wieczorek@w-cb.pl

3. WCB przetwarza dane osobowe, w celu kontaktu z klientem oraz realizacji wykonania usługi, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

4. Przetwarzamy dane osobowe w celu:

  • wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
  • przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  • realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wymagana Twoja zgoda);
  • przesłania informacji handlowej w zakresie oferowanych towarów i usług na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – wymagana Twoja zgoda).

5. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy WCB. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z WCB przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 4 powyżej.

6. Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

  • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko ADO (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
  • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

7. ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Użytkownicy strony oraz klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Każdy użytkownik oraz klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 

10. Dane udostępnione przez użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą; 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.